Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Miljö

Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året (2020). Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Värmemarknadskommittén.

Vad ingår i miljövärdena?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Det finns också andra faktorer som kan påverkar miljön, till exempel partiklar och försurning. De ingår inte i den här redovisningen.

Resurseffektivitet, hur effektivt energin används

Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi, De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken.

Klimatpåverkan, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan

Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. Den klimatpåverkan som fjärrvärme ger upphov till är dels vid energiomvandlingen i kraft- eller fjärrvärmeverket, dels när bränslet produceras och transporteras. Vi redovisar både utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av bränslen.

Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Den el som har framställts fossilt och som används i fjärrvärmeproduktionen räknas också in i detta.

Miljövärdena är faktiska vad gäller fossila bränslen men beräknas med hjälp av schabloner för klimatpåverkan och resurseffektivitet. Därför kan det variera hur effektiv ett visst bränsle är och vilken klimatpåverkan det har. Det kan till exempel bero på hur bränslet har producerats, hur långt det har transporterats, vilken förbränningsteknik som har använts och vilken fuktighet bränslet har haft.

För att se de lokala miljövärdena för Västerbyverket i Götene för år 2020, följ länken:

Miljövärden Västerbyverket

För att se de lokala miljövärdena för fjärrvärmeverket i Hällekis för år 2020, följ länken:

Miljövärden Hällekis

För att se hur olika bränslen används i olika mängder under året för Västerbyverket i Götene för år 2020, följ länken:

Bränslemix Västerbyverket

För att se hur olika bränslen används i olika mängder under året för fjärrvärmeverket i Hällekis för år 2020, följ länken:

Bränslemix Hällekis