Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Nya avtalsvillkor fjärrvärme

2019-10-28

Nya avtalsvillkor fjärrvärme

Avtalsvillkoren för näringsidkare har anpassats till nuvarande lagstiftning om personuppgiftshantering

Avtalsvillkoren för konsument har ändrats enligt följande:

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk.  Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren - har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.
 
De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.3 och 2.4 – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från leverantören. Leverantören ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.
 
I punkt 9.1 i avtalsvillkoren, som rör uppsägning av avtal, har en ändring av enbart redaktionell karaktär gjorts.
 
 
Du har alltid möjlighet att begära förhandling med oss vid avtalsändringar. Vill du begära förhandling om prisändringen ska du göra det senast den 15 november. Om Du inte skulle bli nöjd med förhandlingen kan du begära medling hos fjärrvärmenämnden inom tre veckor från det att du underrättats om att ovan nämnda förhandling avslutats. Du kan också välja att säga upp avtalet senast 25 december eller senast tre veckor efter förhandlingens eller medlingens avslutande.