Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vanliga frågor

Fjärrvärme:
- Hur mäts fjärrvärmeförbrukningen?
- Hur mycket energi sparar jag på att sänka temperaturen med 1°C?
- Var går ansvarsgränsen för fjärrvärmen?
- Grönt vatten, vad är det?
Vatten & avlopp:
- Vad menas med vattnets hårdhet?
- Vad menas med pH?
- Är det fel på min mätare om den är vattenfylld även i displayfönstret?
Renhållning:
- Måste jag ha sophämtning vid min fastighet?
- Kan jag få glesare tömning av mitt sopkärl?
- Jag vill ha mindre/större sopkärl.
- Fastigheten ska stå tom på obestämd framtid. Kan jag avstå sophämtning under tiden?

Fjärrvärme

Hur mäts fjärrvärmeförbrukningen?

Svar: Fjärrvärmemätaren består av tre delar: Temperaturgivare, flödesmätare och ett integreringsverk. Temperatur och flöde mäts kontinuerligt och värden integreras sedan till energimängden. Det är sedan denna som GVV använder för debitering.

Hur mycket energi sparar jag på att sänka temperaturen med 1°C?

Svar: Det beror på en rad olika faktorer men generellt för en villa gäller att sänker man tempreturen från 20°C till 19°C under 1 dygn sparar man ca 5 % av energiförbrukningen.

Var går ansvarsgränsen för fjärrvärmen?

Svar: GVV ansvarar för ledningarna fram till avstängningsventilerna, fastighetsägaren ansvarar för ledningarna inne i huset och värmeväxlaren.

Grönt vatten, vad är det?

Svar: Om du upptäcker att vattnet är grönt kontakta då GVV 0511-38 64 83, om du bor i en lägenhet kontaktar du första hand fastighetsägaren. Det är troligtvis fastighetens värmeväxlare som läcker. För att upptäcka läckage färgar vi fjärrvärmevattnet med ämnet pyranin. Detta ämne är ofarligt men färgar vattnet grönt för att det ska bli lättare att upptäcka läckage.

Vatten & avlopp

Vad menas med vattnets hårdhet?

Svar: Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vatten innehåller, främst är det kalcium och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Rent analogt kallas vatten med låg halt av dessa joner för mjukt vatten.

Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det kan orsaka problem vid annan användning av vattnet. I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas.

I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad deutscher Härte), där 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Vad menas med pH?

Svar: pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+).

Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Symbolen p i pH är en operatorbeteckning innebärande att man anger den negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten; det vill säga
pH = –log10{H+}

pH-skalan infördes av S. P. L. Sørensen 1909.

För att mäta effekten av lågt pH-värde i vattendrag mäter man förutom vattnets pH, dessutom alltmer biologiska indikatorer. Biologiska indikatorer är överlägsna när det gäller att se effekter av enstaka händelser (t ex plötsliga surstötar vid snösmältning som lätt kan missas mellan två vattenprovtagningar). Det beror på att organismerna är närvarande i vattnet hela tiden och påverkas av den allra sämsta vattenkvaliteten. Exempelvis kan nämnas mört, som inte fortplantar sig i sura miljöer eller snäckor och kräftdjur som behöver basiska ämnen för att bygga sina skal.

Är det fel på min mätare om den är vattenfylld även i displayfönstret?

Svar: Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Renhållning

Måste jag ha sophämtning vid min fastighet?

Svar: Ja, alla fastighetsägare är skyldiga att ha sophämtning.

Kan jag få glesare tömning av mitt sopkärl?

Svar: Ja, det kräver dock att du har en godkänd varmkompost och att inget organiskt avfall läggs i kärlet. Du måste söka dispens hos Miljö & Hälsa.

Jag vill ha mindre/större sopkärl.

Svar: Du kan byta sopkärl genom att kontakta aktuell entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Byte till större kärl görs i samband med nästa tömning, byte till mindre görs i samband med halvårsskiften.

Fastigheten ska stå tom på obestämd framtid. Kan jag avstå sophämtning under tiden?

Svar: Ja, ansök om uppehåll av hämtningen hos aktuell entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Uppehåll beviljas för max sex månader i taget.