Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vanliga frågor om vatten och avlopp

- Vad menas med vattnets hårdhet?
- Vad menas med pH?
- Är det fel på min mätare om den är vattenfylld även i displayfönstret?

Vad menas med vattnets hårdhet?

Svar: Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vatten innehåller, främst är det kalcium och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Rent analogt kallas vatten med låg halt av dessa joner för mjukt vatten.

Hårt vatten är normalt inte hälsoskadligt för djur och människor, men det kan orsaka problem vid annan användning av vattnet. I vattenkokare kan till exempel hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas.

I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad deutscher Härte), där 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten.

Vad menas med pH?

Svar: pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+).

Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Symbolen p i pH är en operatorbeteckning innebärande att man anger den negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten; det vill säga
pH = –log10{H+}

pH-skalan infördes av S. P. L. Sørensen 1909.

För att mäta effekten av lågt pH-värde i vattendrag mäter man förutom vattnets pH, dessutom alltmer biologiska indikatorer. Biologiska indikatorer är överlägsna när det gäller att se effekter av enstaka händelser (t ex plötsliga surstötar vid snösmältning som lätt kan missas mellan två vattenprovtagningar). Det beror på att organismerna är närvarande i vattnet hela tiden och påverkas av den allra sämsta vattenkvaliteten. Exempelvis kan nämnas mört, som inte fortplantar sig i sura miljöer eller snäckor och kräftdjur som behöver basiska ämnen för att bygga sina skal.

Är det fel på min mätare om den är vattenfylld även i displayfönstret?

Svar: Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.